Privacybeleid persoonsgegevens voor de website

Beleid inzake gegevensnaleving Gegevensbeheerder: EMCC waarvan de contactgegevens vermeld staan ​​in het contactgedeelte van de website (hierna de Site).

Het EMCC verbindt zich ertoe de privacy te respecteren van de mensen die het tijdens zijn activiteiten ontmoet.

Dit privacybeleid (hierna het beleid genoemd) beschrijft hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens die we verzamelen via registratieformulieren op de website, telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie met u. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

De Persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze relaties zijn:

  • Persoonlijke informatie: naam, adres, e-mail, telefoonnummers, geslacht

We gebruiken deze Persoonsgegevens om:

  • Reageren op uw verzoeken en met u communiceren als onderdeel van onze activiteiten.
  • Om met u te communiceren via onze site.
  • U een nieuwsbrief sturen als u zich daarvoor inschrijft.
  • U belangrijke informatie te sturen met betrekking tot wijzigingen in onze diensten, onze algemene voorwaarden en andere administratieve, technische of commerciële informatie.
  • Klachten oplossen en verzoeken om toegang tot of correctie van gegevens beheren.

De wettelijke grondslagen voor verwerking zijn als volgt:

  • De toestemming van de betrokkene die het recht heeft om zijn toestemming op elk moment in te trekken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming gegeven vóór deze intrekking).

EMCC neemt passende technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (als u bijvoorbeeld denkt dat de beveiliging van uw Persoonsgegevens die u mogelijk bij ons heeft mogelijk in gevaar is gebracht), laten we ons dit onmiddellijk weten.

Wanneer EMCC Persoonsgegevens aan een dienstverlener verstrekt, wordt de dienstverlener zorgvuldig geselecteerd en moet hij passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonsgegevens te waarborgen.

Klantgegevens worden 20 jaar bewaard na het einde van elk contract.

Als u Persoonsgegevens verstrekt met betrekking tot andere individuen, stemt u ermee in om: (a) de persoon op de hoogte te stellen van de inhoud van dit Privacybeleid, en (b) toestemming te verkrijgen die wettelijk vereist is voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en overdragen (inclusief -grensoverdracht) van Persoonsgegevens met betrekking tot het individu in overeenstemming met de voorwaarden van dit Beleid.

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie van, bezwaar tegen het gebruik van, of verzoeken om verwijdering, beperking of overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens op bepaalde gronden. Gelieve ons te contacteren op het contactadres door uw identiteit te bewijzen door middel van een kopie van uw identiteitskaart, met al uw verzoeken of indien u vragen of zorgen heeft over de manier waarop wij uw Gegevens van persoonlijke aard verwerken. Houd er rekening mee dat bepaalde Persoonsgegevens kunnen worden vrijgesteld van het recht op toegang, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar of overdraagbaarheid in overeenstemming met de AVG of de Belgische privacywetgeving.

We herzien de regels in dit beleid regelmatig en we behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met veranderingen in onze activiteiten en wettelijke vereisten. Wij nodigen u uit om onze website regelmatig te raadplegen.

Klachten

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met uw Persoonsgegevens en denkt dat contact met ons opnemen het probleem niet oplost, geeft de toepasselijke privacywetgeving u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.